Υπέρηχογράφημα Α / Β

Οι υπέρηχοι στην οφθαλμολογία βοηθούν στη διάγνωση παθήσεων όπως η αποκόλληση αμφιβληστροειδούς και κυρίως σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η βυθοσκόπηση λόγω θόλωσης κερατοειδούς ή φακού.

Η Α-υπερηχοι χρησιμοποιούνται στη μέτρηση του αξονικού μήκους του ματιού σε πολύ πυκνούς και σκληρούς καταρράκτες; όπου δεν μπορεί να μετρηθεί με την οπτική βιομετρία με Laser.  Η Β-υπερηχογραφία απεικονίζει σε δυσδιάστατη μορφή το εσωτερικό του βολβού και τα γύρω μόρια του.